Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Nazwa jednostki: Katedra Fizyki i Biofizyki, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 18: doktorant

Oferta skierowana jest do studenta/tki III stopnia studiów (studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej), która/y zamierza podjąć się realizacji tematu badawczego w ramach projektu pt. „Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) – poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji”, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/459946-pl.pdf, szczegóły piotr_bednarczyk@sggw.edu.pl, tel. 22 38620

Wymagania:

 1. Student/tka III stopnia studiów (studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej) z zakresu biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki lub pokrewnych.
 2. Znajomość technik z zakresu: hodowli komórek, homogenizacji, biologii molekularnej, elektrofizjologii czy biochemii.
 3. Umiejętność pracy w tzw. laboratorium mokrym.
 4. Znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

 1. Praca w laboratorium mokrym: hodowla komórek, techniki biochemiczne, biologii molekularnej i inne.
 2. Wykonywanie doświadczeń elektrofizjologicznych.
 3. Analiza danych, przygotowywanie wykresów oraz manuskryptów i inne.
 4. Aktywne uczestnictwo w kursach i zjazdach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 18

Forma składania ofert: e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.edu.pl, lub osobiście w pokoju 74,
budynek 34, ul. Nowoursynowska 159, 02-776, Warszawa

Warunki:

 1. Stypendium naukowe w wysokości: 5000 PLN/m-c (zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szkole Doktorskiej)
 2. Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu może być wypłacane przy spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie przyznawania stypendium NCN.
 3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 październik 2021.

Dodatkowe informacje:             

Kandydaci powinni przesłać swoje CV (z podaniem osiągnięć naukowych, np. publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych, wyjazdów naukowych, szkoleń, certyfikatów itp. oraz podać adres przynajmniej jednej osoby, do której możemy się zwrócić o referencje), streszczenie pracy licencjackiej, inżynierskiej bądź magisterskiej (max. 1 strona A4) na adres e-mail: piotr_bednarczyk@sggw.edu.pl do dnia 21.09.2021 r., godz. 23:59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23.09.2021 r. na stronie internetowej jednostki kf.sggw.pl.

Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 22 września 2021 r. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty zawierają szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, dlatego konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia:

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktoranta stypendysty NCN w projekcie Sonata BIS.


………………………………………………….……………………………………..

  (miejscowość i data)        (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Ogłoszenia dla pracowników, Ogłoszenia dla studentów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.